یکی بود یکی نبود

روحم میخواهد برود یک گوشه ای بنشیند...پاهایش را بغل کند و پشتش را به دنیا کند و بلندبلند بگوید:من دیگر بازی نمیکنم

مرداد 92
1 پست